สอ.กคช. เยี่ยมเยือนสหกรณ์พันธมิตร

สหกรณ์ฯ การเคหะแห่งชาติ จำกัด  ได้เยี่ยมเยือนสหกรณ์พันธมิตร เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ณ จังหวัดสกลนคร, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด และ สุรินทร์ เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2560 โดยมี

คุณนันทนา  ฤทธิ์พริ้ง  ประธานกรรมการ
คุณธนัตถ์  สุขมาศ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
คุณอรพิน  สุขทรงศิลป์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
คุณสิริวรรณ  รัตนานุบาล เลขานุการ
คุณสุทธิรักษ์  สุทธิไวยกิจ กรรมการ
คุณปรีชา  สัจจาพันธ์ กรรมการ
คุณสมชาติ  เจริญทรัพย์ ผู้จัดการ
คุณสมชาย  นุตนก เจ้าหน้าที่

เป็นตัวแทนไปเยี่ยมเยือนในครั้งนี้

ลงนามสัญญาเงินให้กู้กับ สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด

 

เยี่ยมเยือน สอ.พันธมิตร ตามกำหนดการ