สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ยังคงอยู่ระดับต่ำมาก เช่น ฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.40-0.60 (เสียภาษีร้อยละ 15) การลงทุนภายนอกของสหกรณ์ก็ได้รับผลตอบแทนลดลงและโอกาสในการลงทุนเพิ่มมีน้อย เนื่องจากขบวนการสหกรณ์ เช่น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รับฝากเงินจากสหกรณ์สมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อยู่ระหว่างร้อยละ 0.75 – 1.05 ต่อปี นอกจากนี้สหกรณ์พันธมิตร ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด นำเงินไปฝากหรือให้กู้ก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือขอลดดอกเบี้ยเงินกู้

ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประกอบการมากเกินไป และประโยชน์ต่อสมาชิกทุกกลุ่ม สอ.กคช. จึงขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “เกษียณสุข” จากร้อยละ 3.60 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจฝากเงินกับสหกรณ์ตลอดมา ผมจะทุ่มเทการพัฒนาสหกรณ์เพื่อสนองความต้องการของมวลสมาชิกให้ดีที่สุดต่อไป

Download “สารจากประธานกรรมการ”

4_สารจากประธานกรรมการ.jpg – Downloaded 238 times – 211.97 KB