โปรดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินของท่านสมาชิก

เรียน ท่านสมาชิก สอ.กคช.

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด  ได้ทำหนังสือยืนยันยอดหนี้ เงินฝาก และทุนเรือนหุ้น  เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินของท่านสมาชิก เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นั้น   เมื่อท่านสมาชิกได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทางการเงินดังกล่าวแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกส่งหนังสือคืนให้กับผู้สอบบัญชี ทางไปรษณีย์ หรือ ฝากส่งได้ที่ทำการสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ขอเรียนย้ำว่า การส่งหนังสือคืนให้กับผู้สอบบัญชีนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านความถูกต้องและโปร่งใส ของการบริหารจัดการการเงินแก่สมาชิกที่สามารถตรวจสอบได้  จึงขอให้สมาชิกได้นำส่งหนังสือฉบับนี้ตามช่องทางที่ระบุ โดยพร้อมเพรียงกันด้วย