การบริการรับชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment

ตามที่ท่านสมาชิกนำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เพื่อชำระค่าหุ้น, เงินฝาก, เงินกู้ หรือเงินอื่นๆ โดยโอนเงินฝากผ่านช่องทางที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM หลังจากโอนเงินแล้วสมาชิกต้องแจ้งสหกรณ์ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการชำระเงินตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก ซึ่งบางครั้งการติดต่อทางโทรศัพท์หรือโทรสารก็มีปัญหาติดขัดและไม่สะดวก สหกรณ์ฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการบริการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment กับธนาคารกรุงไทย จำกัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

  1. สมาชิกกรอกรายการใบแจ้งการรับชำระเงิน (Payment) ดังตัวอย่าง

    Download “ตัวอย่าง วิธีการกรอกแบบ Bill payment”

    ex_bill.pdf – Downloaded 1035 times – 188.60 KB
    แบบใบแจ้งการรับชำระเป็นระบบฯ ที่สหกรณ์กำหนดถือใช้จะไม่มีให้บริการที่ธนาคาร สมาชิกสามารถถ่ายเอกสาร หรือดาวน์โหลดจาก www.nhasaving.com ก็ได้
  2. ยื่นชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ในเวลาทำการ หลังพนักงานธนาคารรับชำระแล้ว สมาชิกไม่ต้องแจ้งสหกรณ์ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ธนาคารจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยตรงทันที
  3. สมาชิกชำระค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ รายการละ 8 บาท และธนาคารกรุงไทยฯ รายการละ 10 บาท ทุกสาขาทั่วประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการดังกล่าว จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้