การอบรมสัมนาประจำปี 2560 และรับสมัครสมาชิกอบรมสัมนา รุ่นที่ 2/2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดการอบรมสัมนาสมาชิกประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกตลอดจนสิทธิประโยชนืต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ สหกรณ์จึงกำหนดการอบรมสัมนาประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอัมพวารี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. รับสมัครสมาชิก จำนวน 80 คน แยกเป็น สมาชิกที่ปฏิบัติงานในและนอกสำนักงานใหญ่ จำนวน 50 ท่าน และสมาชิกเกษียณอายุหรือออกจากงานประจำ จำนวน 30 ท่าน
  2. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 18 กรกฎาคม 2560 ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาทางโทรสารที่หมายเลข 0-2733-0351 หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ Email : saving_co_nha@hotmail.com ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. โดยสหกรณ์จะพิจารณาเรียงตามลำดับใบสมัครซึ่งสมาชิกได้สมัครด้วยตนเองหรือทางโทรสาร/ทาง email ก่อนหลังรวมกัน
  3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ สหกรณ์จะประกาศชื่อผู้ได้รับสิทธิอบรมสัมนา รุ่นที่ 2/2560 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ และทาง Line ถ้าหากสมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมสัมนาได้จะต้องแจ้งขอยกเลิกภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าวสหกรณ์จะตัดสิทธิการเข้าร่วมสัมนาครั้งต่อไปในปี 2561

อนึ่ง สำหรับสมาชิกที่เคยเข้าร่วมอบรมสัมนากับสหกรณ์ในปี 2559 แล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมในปี 2560 ได้ แต่สหกรณ์ขอสงวนสิทธิการคัดเลือกให้สมาชิกที่ไม่เคยไปอบรมในปี 2559 ก่อน


รายละเอียดประกาศและใบสมัคร

Download “ประกาศอบรมสัมนาสหกรณ์และใบสมัคร”

coop_announment01.pdf – Downloaded 154 times – 402.84 KB