ขยายเวลามาตรการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

  1. พักชำระต้นเงินกู้ทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญหมุนเวียน

1.1 เอกสารประกอบการขอพักชำระต้นเงินกู้

  • หมายเลข 1 แบบคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้

Download “หมายเลข 1 แบบคำขอพักชำระหนี้”

หมายเลข-1-แบบคำขอพักชำระหนี้.pdf – Downloaded 414 times – 447.77 KB
  • หมายเลข 2 บันทึกแนบท้ายหนังสือเงินกู้สามัญพิเศษ

Download “หมายเลข 2 บันทึกแนบท้ายเงินกู้สามัญและพิเศษ”

หมายเลข-2-บันทึกแนบท้ายเงินกู้สามัญและพิเศษ.pdf – Downloaded 292 times – 107.71 KB
  • หมายเลข 3 หนังสือยินยอมค้ำประกันเงินกู้สามัญ

Download “หมายเลข 3 หนังสือแสดงคำยินยอมค้ำประกันสามัญ”

หมายเลข-3-หนังสือแสดงคำยินยอมค้ำประกันสามัญ.pdf – Downloaded 282 times – 322.48 KB
  • หมายเลข 4 หนังสือยินยอมค้ำประกันเงินกู้พิเศษ

Download “หมายเลข 4 หนังสือแสดงคำยินยอมค้ำประกันพิเศษ”

หมายเลข-4-หนังสือแสดงคำยินยอมค้ำประกันพิเศษ.pdf – Downloaded 239 times – 326.17 KB

ให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ข้อมูลสมาชิกสามารถค้นหาได้จากใบเสร็จรับเงิน หรือ webmember
1.3 เงินกู้ค่าหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันไม่ต้องทำหนังสือยินยอมค้ำประกัน
1.4 พยาน กรณีผู้ปฎิบัติงานพยานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยกเว้น สมาชิกเกษียณอายุเป็นสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้
1.5 ในระหว่างที่ชำระต้นเงินกู้ หากกู้ทบเป็นสัญญาใหม่จะขอพักชำระหนี้สัญญาใหม่ก็ได้

  1. เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาวิกฤตโควิด-19 เพิ่มวงเงินกู้จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท (กู้รวมหนี้สัญญาเดิมได้) เพิ่มเวลาผ่อนชำระจาก 24 งวด เป็น 36 งวด
  2. หยุดส่งค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกยื่นเอกสารขอพักชำระต้นเงินและหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือน ยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 ของเดือนจะได้พักชำระในเดือน ถ้ายื่นหลังวันที่ 10 จะได้พักชำระในเดือนถัดไป

Download “ขยายเวลามาตรการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19”

ขยายเวลามาตรการ.pdf – Downloaded 280 times – 450.80 KB