เพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางด้านการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกด้านการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 35 ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 จึงมีมติกำหนดเพิ่มเติมมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกสัญญา จากร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.75 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 5 เดือน
 2. หยุดถือหุ้นรายเดือน สมาชิกหรือสมาชิกสมทบทำเป็นหนังสือขอหยุดถือหุ้นรายเดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเวลา เดือน
 3. เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาวิกฤติโควิด-19 ขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติมีเงื่อนไข ดังนี้
  3.1 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 24 งวด (เดือน) และจะขอพักชำระหนี้ไม่ได้
  3.2 เงินงวดชำระหนี้งวดหนึ่งรวมกับภาระอื่น ๆ แล้ว ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินเดือน
  3.3 เงินกู้ค่าหุ้นให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรือนหุ้น
  3.4 สมาชิกผู้กู้มีเงินค่าหุ้นมากกว่าเงินกู้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download “เพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางด้านการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19”

ประกาศฉบับที่_8.pdf – Downloaded 235 times – 503.57 KB