สมาคมฌาปนกิจสหเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สมาชิกของสหกรณ์เป็นสมาชิกของ  สส.ชสอ. จำนวน 342 คน

สมาคมประกาศรับสมัคร สมาชิกรอบที่ 3/2561 – 2/2562 มีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติสมาชิกมี 2 ประเภท ดังนี้

1.1 ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์  (ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1.1.2 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มอาชีพยกเว้นสมาชิกรับตรง

1.1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร

1.1.4 อายุไม่เกิน 56 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2505 และ 2506 เป็นต้นไป )

1.2 ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.2.1 เป็นคู่สมรส ของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2.2 เป็นเจ้าหน้าที่ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2.3 เป็นบิดา มารดา ของสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2.4 เป็นบุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่บรรลุนิติภาวะ)

1.2.5 มีสุขภาพสมบูรณ์เเข็งเเรง ณ วันสมัคร

1.2.6 อายุไม่เกิน 56 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2505 และ 2506 เป็นต้นไป)

2.หลักฐาน

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.3 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง (อายุไม่เกิน 30 วัน ถึงวันที่สมัคร) พร้อมเเนบแบบรายงานสุขภาพตนเอง

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เเละสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์

2.5 สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่กำหนด เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น

2.6 สำเนาใบสำคัญเเสดงการจดทะเบียนสมรส กรณีสมาชิกสมทบ สำหรับผู้ที่ขอใช้คำนำหน้านาม “นางสาว” หรือใช้นามสกุลเดิมต้องแนบ แบบ ค.ร. 2 ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 2 ฉบับ

2.7 ทะเบียนรับรองบุตร (กรณีเป็นสมาชิกสมทบประเภทบุตรบุญธรรม)

3.การสมัคร  

3.1 สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดที่เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะเเต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่รับสมัคร

สำหรับสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังไม่เป็นศูนย์ประสานงาน ให้ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่สมาคมฯ ชั้น 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

3.2 กำหนดการสมัคร รอบ 3/2561 ถึง รอบ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

3.3 ชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท เงินค่าบำรุง 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,840 บาท

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 รับสมัครสมาชิก รับเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงเเละเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า พร้อมตรวจสอบหลักฐาน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร บันทึกข้อมูลรายบุคคลลงโปรเเกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ (หมายเหตุ ถ้าหากไม่คีย์ข้อมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเเละไม่แจ้งมายัง  สส.ชสอ. สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในรอบต่อไป) ภายในวันที่ 1 ถึง สิ้นเดือนของทุกเดือน

4.2 ศูนย์ประสานงานฯ ประชุม พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

4.3 ศูนย์ฯ ส่งหนังสือยืนยันข้อมูลสมาชิกเเละใบรับรองเเพทย์ฉบับจริงมายังสมาคม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

4.4 สมาคมฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ เเละอนุมัติการเป็นสมาชิก ภายในวันที่ 25-31 ของเดือนถัดไป

4.5 ศูนย์ฯ โอนเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี เเละเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ดังนี้

– เงินค่าสมัคร 20 บาท เเละเงินค่าบำรุง 20 บาท รวม 40 บาท          ส่ง สส.ชสอ.  20 บาท

– เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท                                                   ส่ง สส.ชสอ.  4,800

– สรุปศูนย์ฯ ต้องส่งเงินให้สมาคมฯ                                                       รวมเป็นเงิน 4,820 บาทต่อคน

 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน (สส.ชสอ.)