เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข

 

สมาชิกประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข   ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีดำเนินการให้เสร็จในเดือนตุลาคมของแต่ละปี  หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยชื่อผู้ฝากกับชื่อผู้มีอำนาจถอน  หรือผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากต้องเป็นบุคคลเดียวกัน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข ตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กำหนดโดยออกประกาศเป็นคราว ๆ   แต่ทั้งนี้จะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบที่สหกรณ์พึงจะจ่ายได้

การจ่ายดอกเบี้ยสหกรณ์จะคิดให้เป็นรายวันตามจำนวนเงินต้นคงเหลือและสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยจ่ายสมาชิกผู้ฝากเงินทุกวันที่ 31  มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30  กันยายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก โดยสมาชิกขอถอนดอกเบี้ยที่ได้รับได้ในวันทำการถัดไป

การถอนเงินฝากสมาชิกสามารถถอนเงินได้เมื่อทวงถาม  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุขให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง   โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม   หากเดือนใดมีการถอนเงินมากกว่าหนึ่งครั้งสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ    ไปในอัตราร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินที่ถอนแต่ต้องไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาท

* ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป