เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

คุณสมบัติของผู้กู้ สมาชิกที่มีสิทธิกู้เงินฉุกเฉินต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน

วงเงินกู้/การผ่อนชำระหนี้ สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ให้มีจำนวนไม่เกิน 120,000 บาท หรือสองเท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้นสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า ผ่อนชำระหนี้ได้ไม่เกิน 12 งวด การชำระงวดหนึ่งรวมกับภาระอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือน