เงินกู้สามัญเกษียณพร้อมสุข

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินของสมาชิก
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ที่เดียว
 • เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว

คุณสมบัติของผู้กู้

 • ต้องเป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกสิบเดือนติดต่อกัน และยังมีอายุการทำงานคงเหลือไม่เกิน 60 เดือน
 • สมาชิกที่มีภาระหนี้สินกับธนาคาร หรือ Non-Bank (Non-Bank หมายถึงผู้ให้บริการทางการเงิน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำกับดูแล) ยกเว้นภาระหนี้สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • สมาชิกที่มีภาระหนี้สินตามคำสั่งศาล หรือหนี้สินจากการถูกบังคับคดี
 • เพื่อชำระเงินกู้กองทุนสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ หรือเพื่อชำระเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินกู้สามัญหมุนเวียน หรือค่าเบี้ยประกัน
 • เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

วงเงินกู้และหลักประกัน

 • วงเงินกู้ได้ในวงเงินที่เป็นหนี้จริง แต่ไม่เกินสิบสองเท่าของเงินเดือน

เอกสารประกอบคำขอกู้

 • ใบแจ้งยอดบัญชี / รายการชำระเงินงวดประจำเดือน
 • หนังสือรับรองข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (บูโร)

การชำระหนี้เงินกู้

 • ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด งวดหนึ่งเป็นเงินต้นไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • เงินงวดชำระหนี้เงินกู้ รวมกับหนี้สินอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของเงินได้รายเดือน ณ วันที่เกษียณอายุงาน สมาชิกจะมีหนี้คงเหลือได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงาน และค่าชดเชย

เงื่อนไข

 • สมาชิกผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทประกันที่สหกรณ์จัดหาให้ โดยทุนประกันเท่ากับจำนวนเงินกู้ที่ได้รับ และมอบสหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม