เงินฝากออมทรัพย์

  • เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
  • ดอกเบี้ยจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง (30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.)

เงินฝากออมทรัพย์   ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และผู้ฝากจะฝากเงินเพิ่มขึ้นเมื่อใดโดยจำนวนเท่าใดก็ได้

สมาชิกฝากเงินได้หลายวิธี เช่น  ฝากเงินเป็นรายเดือน, เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน,เงินสวัสดิการหรือเงินกู้สามัญที่ได้รับจากสหกรณ์

การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้แต่การถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคารโดยใช้เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ  (ATM)   สมาชิกต้องทำความตกลงกับสหกรณ์ก่อน  และสหกรณ์ต้องนำรายการถอนเงินดังกล่าวที่ธนาคารออกให้เป็นหลักฐานการถอนเงินฝากออมทรัพย์ลงรายการในสมุดคู่ฝากสำหรับสมาชิกรายนั้นๆ

การถอนเงินฝากออมทรัพย์ผ่านธนาคารโดยใช้เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)  อนุญาตให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สหกรณ์จะคำนวณจ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยสมาชิกขอถอนดอกเบี้ยที่ได้รับได้ในวันทำการถัดไป