เงินกู้สามัญ

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น   จะให้ได้กรณีเพื่อการอันจำเ […]