สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจไทย

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560  สมาชิกของสหกรณ์เป็นสมาชิกของ  สสอร. จำนวน 714 คน

สมาคม ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบที่ 3/2561 – 2/2562 มีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(1) สมาชิก

ก. เป็นสมาชิกประเภทสามัญหรือสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย

ข. เป็นคู่สมรสของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

ค. เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

 (2) สมาชิกสมทบ ตามที่สมาคมกำหนด

 (3) สมาชิก ตาม (1) เเละสมาชิกสมทบ ตาม (2) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ก. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

ข. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนเป็นคนไร้ความสามารถ

ค. มีสุขภาพเเข็งเเรง ณ วันสมัคร

ง. อายุไม่เกิน 57 ปี

2.เอกสารหลักฐานการสมัคร

2.1 ใบสมัคร พร้อมหนังสือเเสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยขอรับเเบบฟอร์มใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด

2.2 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

2.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

2.5 ใบรับรองสุขภาพตนเอง

2.6  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกคน

2.7 สำเนาเอกสารอื่น ๆ ตามที่กำหนด เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

2.8 ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ต้นสังกัด (กรณีรับตรงที่สมาคม ฯ ) หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.การสมัคร   

3.1 กรณีเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์

3.1.1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ด้วยตนเองที่สหกรณ์ต้นสังกัดที่ตอบรับเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฯ

3.1.2 ชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท เงินค่าบำรุง 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,540 บาท

ตารางการรับสมัครสมาชิก

รอบที่

กำหนดรับสมัคร กำหนดการตรวจสอบหลักฐาน กำหนดการโอนเงิน สมาชิกได้รับสมาชิกภาพ อายุผู้สมัคร พ.ศ. เกิด ที่ รับสมัคร

ค่าสมัครแรกเข้า

3/2561

3-31 ม.ค. 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 1 มีนาคม 2561 57 ปี 2504-2505

4,540.00

4/2561

1-28 ก.พ. 2561 เดือนมีนาคม 2561 15 มีนาคม 2561 1 เมษายน 2561 57 ปี 2504-2505 4,540.00

5/2561

2-30 มี.ค. 2561 เดือนเมษายน 2561 17 เมษายน 2561

1 พฤษภาคม 2561

57 ปี 2504-2505

4,540.00

6/2561

2-30 เม.ย. 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561 57 ปี 2504-2505

4,540.00

7/2561

2-31 พ.ค. 2561 เดือนมิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 57 ปี 2504-2505

4,540.00

8/2561

1-29 มิ.ย. 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 1 สิงหาคม 2561 57 ปี 2504-2505

4,540.00

9/2561

2-31 ก.ค. 2561 เดือนสิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 1 กันยายน 2561 57 ปี 2504-2505

4,540.00

10/2561

1-31 ส.ค. 2561 เดือนกันยายน 2561 17 กันยายน 2561 1 ตุลาคม 2561 57 ปี 2504-2505

4,540.00

11/2561

3-28 ก.ย. 2561 เดือนตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 1 พฤศจิกายน 2561 57 ปี 2504-2505

4,540.00

12/2561

1-31 ต.ค. 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน  2561 1 ธันวาคม 2561 57 ปี 2504-2505 4,540.00

1/2562

1-30 พ.ย. 2561 เดือนธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2562 57 ปี 2504-2505

4,540.00

2/2562

3-28 ธ.ค. 2561

เดือนมกราคม 2562 15 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562 57 ปี 2504-2505

4,540.00

 

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน (สสอร.)