ปี 2563 ผ่านไปพร้อมกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตของเราทุกคน
ด้วยเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญกับโรคระบาด (โควิด 19)
ตั้งแต่ต้นปีและเกิดระบาดใหม่ส่งท้ายปีอีกรอบ
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน “อดทนและสู้สู้”
เราต้องผ่านทุกเหตุการณ์ไปได้อย่างแน่นอน
ปี 2564 ขอให้เป็นปีแห่งความสุขของเราทุกคน
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ
โปรดประทานพรอันวิเศษให้ท่านและครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงและสมปรารถนา
ในสิ่งที่พึงหวังทุกประการค่ะ
โชคดีปีใหม่
จาก นันทนา ฤทธิ์พริ้ง
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด
Arrow
Arrow
Slider

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ

ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสำหรับบริการสมาชิก ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิต เช่น

 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • เงินฝากประจำ
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
 • เงินฝากรายเดือนปลอดภาษี “อุดมทรัพย์”

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อการลงทุน สร้างความมั่นคงในการดำรงค์ชีวิต เหตุฉุกเฉิน และเป็นสวัสดิการ เช่น

 • เงินกู้สามัญ
 • เงินกู้สามัญเกษียณพร้อมสุข
 • เงินกู้พิเศษ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • เงินกู้สามัญหมุนเวียน

สวัสดิการสมาชิก

เราจัดให้มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก มากมายหลายผลิตภัณฑ์ เช่น

 • เงินตอบแทนสมาชิกเกษียณ และเงินช่วยเหลือเกษียณสุข
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล
 • ทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษา
 • เงินช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
 • ทุนสงเคราะห์อันเกิจากภัยพิบัติต่าง ๆ
วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ที่มั่นคงยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก

จรรยาบรรณ

เสียสละซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

คำขวัญ

ทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

พัฒนา

พัฒนา ประสาน ส่งเสริมการออม อบรม ให้ความรู้ และสาธารณะประโยชน์เพื่อเพื่อนสมาชิกและสังคม

ข่าวสารถึงเพื่อนสมาชิก