ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของสมาชิกสหกรณ์ทุกคน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด ชุดที่ 35 ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงมีมติกำหนดมาตรการณ์ให้ความช่วยเหลือสมาชิกทางด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ให้สมาชิกสามารถพักชำระหนี้ต้นเงินกู้โโยชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญหมนุเวียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน เริ่มตั้่งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563

1.1 คุณสมบัติของสมาชิกและเงื่อนไขในการขอพักชำระหนี้

 • สมาชิกทุกรายที่มีหนี้ตามสัญญาอยู่กับสหกรณ์และเป็นลูกหนี้ปกติ
 • สมาชิกไม่เคยกู้เงินมาก่อนสามารถกู้เงินพร้อมขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ได้ตามระยะเวลา
 • สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 58 ปีขึ้นไป สหกรณ์จะพิจารณาจำนวนต้นเงินกู้ที่พักเป็นรายๆ ไป
 • ในระหว่างการพักชำระต้นเงินกู้ หากกู้ทบสัญญาใหม่จะขอพักสัญญาใหม่ไม่ได้
 • สมาชิกต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันตามแบบฟอร์มที่กำหนด

1.2 การยื่นขอพักชำระหนี้
สมาชิกขอรับแบบฟอร์มพักชำระหนี้พร้อมชุดสัญญาพักชำระหนี้ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ Edoc/Website/Line@ สำหรับสมาชิกผู้เกษียณ สหกรณ์จะจัดส่งให้ถึงบ้าน

1.3 ระยะเวลาการยื่นแบบ

 • ยื่นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2563 พักชำระหนี้ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 (5เดือน)
 • ยื่นตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 พักชำระหนี้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 (4 เดือน)
 • ยื่นตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563 พักชำระหนี้ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 (3 เดือน)
 • ยื่นตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 พักชำระหนี้ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2563 (2 เดือน)
 • ยื่นตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 5 กันยายน 2563 พักชำระหนี้ตั้งแต่ เดือน กันยายน 2563 (1 เดือน)

1.4 สถานที่ยื่นคำร้อง สมาชิกสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสหกรณ์ในเวลาทำการทุกวันทำการ หรือส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับการพักชำระหนี้งวดใดนั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของสมาชิก

 1. มาตรการเพิ่มช่องทางให้บริการเพื่อลดภาระการเดินทางเข้าไปทำธุรกรรมที่สำนักงานสหกรณ์

2.1 การถอนเงินฝากผ่านช่องทาง Line พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกไม่ต้องเดินทางไปขอถอนเงินฝากด้วยตนเอง สหกรณ์ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการถอนเงินฝากผ่านช่องทาง Line เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2563 โโยสมาชิกถ่ายภาพใบถอนเงินฝากที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจัดส่งให้สหกรณ์ทาง Line ในชื่อผู้จัดการ สอ.กคช. พร้อมระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้สหกรณ์โฮนเงินที่ขอถอนดังกล่าว กรณีมีเอกสารที่ส่งภายในเวลา 13.00 น. ของวันจะได้รับการโอนเข้าบัญชีในวันนี้หลัง 13.00 น. จะได้รับการโอนในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บัญชีที่จะโอนเงินฝากที่ขอถอนเข้าให้นั้นจะต้องเป็นบัญชีของผู้ถอนเงินเท่านั้น
2.2 การขอกู้เงินทางไปรษณีย์
สหกรณ์เปิดช่องทางให้สมาชิกทุกรายสามารถส่งเอกสารขอกู้เงินทุกประเภททางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ทุกมาตรการที่กำหนดนั้น สหกรณ์ได้พิจารณาให่สอดรับกับแนวทางตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์และฐานการเงินของสหกรณ์ รวมทั้งความพร้อมในการให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึงด้วยสมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website, Facebook และ Line@ ของสหกรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

Download “ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19”

ประกาศ_7_2563.pdf – Downloaded 349 times – 1.17 MB

Download “1.แบบคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้”

1.แบบคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้.pdf – Downloaded 331 times – 481.13 KB

Download “2.บันทึกแนบท้ายหนังสือกู้เงินสามัญและพิเศษ”

2.บันทึกแนบท้ายหนังสือกู้เงินสามัญและพิเศษ.pdf – Downloaded 310 times – 542.60 KB

Download “3.หนังสือแสดงความยินยอมค้ำประกันเงินกู้สามัญ”

3.หนังสือแสดงความยินยอมค้ำประกันเงินกู้สามัญ.pdf – Downloaded 290 times – 448.14 KB

Download “4.หนังสือแสดงความยินยอมค้ำประกันเงินกู้พิเศษ”

4.หนังสือแสดงความยินยอมค้ำประกันเงินกู้พิเศษ.pdf – Downloaded 276 times – 451.84 KB

Download “คำแนะนำ”

คำแนะนำ.pdf – Downloaded 283 times – 443.88 KB